X Test Scores

Testee's name
Country
Score
IQ (sd=15)
Nicolò Pezzuti
Italy
32.5
159