X&Y Test Scores

Testee's name
Country
Score
IQ (sd=15)
Miroslav Radojević
Serbia
27
162