WordIQ Scores

Testee's name
Country
Score
IQ (sd=15)
Peter Donald Rodgers
Australia
7
-
John Argenti
USA
6
-
Therese Waneck
USA
3
-