WITT Scores

Testee's name
Country
Score
IQ (sd=15)
Anthony W. Lawson
Australia
19
151
Tonny Sellén
Sweden
19
151
Eirini Skliva
Greece
15
147
Therese Waneck
USA
14
146