W.A.I Scores

Testee's name
Country
Score
IQ (sd=15)
John Argenti
USA
16
-
Therese Waneck
USA
10
-