TERO41 Scores

Testee's name
Country
Score
IQ (sd=15)
Eirini Skliva
Greece
30
150 (3rd)