Spat -10 Scores

Testee's name
Country
Score
IQ (sd=15)
John Argenti
USA
5
-