SBM26 Scores

Testee's name
Country
Score
IQ (sd=15)
Nikolaos Katevas
Greece
26
170 (3rd)