ROTOR Scores

Testee's name
Country
Score
IQ (sd=15)
Eirini Skliva
Greece
21
152 (3rd)