RedBlue Test Scores

Testee's name
Country
Score
IQ (sd=15)
Maria Kateva
Greece
5
-