Pet rabbit Newton Scores

Testee's name
Country
Score
IQ (sd=15)
Ivan Ivec
Croatia
22
-
Jakub Nowak
Poland
21
-
Xristos Sinnis
Greece
18
-