Numiracle Scores

Testee's name
Country
Score
Alfredo Leggieri
Italy
23
James Gordon
USA
14
Nicos Gerasimou
Cyprus
12