Mathodica 22 Scores

Testee's name
Country
Score
IQ (sd=15)
Gaetano Morelli
Italy
21
179,4