L'Orange Scores

Testee's name
Country
Score
IQ (sd=15)
Thomas Hally
Mexico
9
156
John Argenti
USA
8
154
Eirini Skliva
Greece
5
148
Peter Donald Rodgers
Australia
5
148
Therese Waneck
USA
4
146