LAW Scores

Testee's name
Country
Score
IQ (sd=15)
John Argenti
USA
77
141
Konstantinos Ntalachanis
Greece
60
-
Therese Waneck
USA
59
-