Impostor Scores

Testee's name
Country
Score
Primož Žagar
Slovenia
21
Oussama Basta
Algeria
14