GET Verbal Scores

Testee's name
Country
Score
IQ (sd=15)
Eirini Skliva
Greece
17
152