FRT-B Scores

Testee's name
Country
IQ (sd=15)
Konstantinos Ntalachanis
Greece
143
Jakub Nowak
Poland
>135