E2H26 Scores

Testee's name
Country
Score
IQ (sd=15)
Eirini Skliva
Greece
24
160 (3rd)