CUBE Scores

Testee's name
Country
Score
IQ (sd=15)
Nikolaos Katevas
Greece
25
168
Eirini Skliva
Greece
18
148 (3rd)