Asteroid Scores

Testee's name
Country
Score
IQ (sd=15)
Jo Christopher Resquites
Philippines
9
151
Nicolò Pezzuti
Italy
8
150
Peter Donald Rodgers
Australia
6
148
Maria Kateva
Greece
4
146
Therese Waneck
USA
3
145