AIT Scores

Testee's name
Country
Score
IQ (sd=15)
Hans Sjöberg
Sweden
25
169
Nikolaos Katevas
Greece
23
161 (3rd)