9I6 Scores

Testee's name
Country
IQ (sd=15)
Anthony W. Lawson
Australia
161
Nicolò Pezzuti
Italy
147,8
Konstantinos Ntalachanis
Greece
139